fbpx

Warunki

firmy handlowe Nakladatelství ANDĚLSKÁ KŘÍDLA s.r.o.
siedziba: Kloboukova 1231/75, 148 00 – Praha 4 Chodov
numer identyfikacyjny: 08093938 jesteśmy płatnikami podatku VAT

do sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.chronologia-ludzkosci.pl

1. Przepisy wstępne
1.1 Niniejsze warunki handlowe (zwane dalej „warunkami handlowymi”) spółki handlowej Nakladatelství ANDĚLSKÁ KŘÍDLA sro, Kloboukova 1231/75, 148 00 – Praha 4 Chodov Numer identyfikacyjny: 08093938, zwany dalej „Sprzedawcą”), zgodnie z sekcją 1751 ust. 1 ustawy nr 89/2012 Coll., kodeks cywilny z późniejszymi zmianami (zwany dalej „kodeksem cywilnym”), reguluje wzajemne prawa i obowiązki na podstawie umowy zakupu (zwanej dalej „umową zakupu”) zawartej między sprzedawcą a inną osobą fizyczną (zwaną dalej „kupującym”) za pośrednictwem sklepu internetowego sprzedającego. Sprzedawca prowadzi Sprzedawcę na stronie internetowej pod adresem www.chronologia-ludzkosci.pl (zwanej dalej „Stroną internetową”), za pośrednictwem interfejsu strony internetowej (zwanej dalej „interfejsem internetowym Sklepu”).

1.2 Warunki handlowe nie mają zastosowania w przypadkach, gdy osoba, która zamierza kupić towar od Sprzedającego, jest osobą prawną lub osobą, która zamawia towary w ramach swojej działalności gospodarczej lub w ramach swojego niezależnego zawodu.

1.3 Postanowienia odbiegające od warunków mogą być uzgodnione w umowie zakupu. Rozbieżne postanowienia w umowie sprzedaży mają pierwszeństwo przed postanowieniami Regulaminu.

1.4 Postanowienia Regulaminu stanowią integralną część umowy kupna. Umowa kupna i warunki są napisane w języku polskim. Umowa zakupu może być zawarta w języku polskim.

1.5 Sprzedawca może zmienić lub uzupełnić treść Regulaminu. Niniejsze postanowienie pozostaje bez uszczerbku dla praw i obowiązków powstałych w okresie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.

2. Konto użytkownika
2.1 Na podstawie rejestracji kupującego na stronie internetowej kupujący może uzyskać dostęp do interfejsu użytkownika. Za pomocą interfejsu użytkownika kupujący może zamawiać towary (zwane dalej „kontem użytkownika”). Jeśli interfejs sieciowy na to pozwala, kupujący może również zamawiać towary bez rejestracji bezpośrednio z interfejsu internetowego.

2.2 Podczas rejestracji na stronie internetowej i zamawiania towarów kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych i zgodnych z prawdą informacji. Kupujący jest zobowiązany do aktualizacji danych wprowadzonych na koncie użytkownika po każdej zmianie. Dane podane przez kupującego na koncie użytkownika i podczas zamawiania towarów są uważane przez sprzedającego za prawidłowe.

2.3 Dostęp do konta użytkownika jest zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem. Kupujący jest zobowiązany do zachowania poufności w zakresie informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do swojego konta użytkownika.

2.4 Kupujący nie jest uprawniony do zezwalania na korzystanie z konta użytkownika przez osoby trzecie.

2.5 Sprzedawca może zlikwidować konto użytkownika, zwłaszcza jeśli kupujący nie korzystał z jego konta użytkownika dłużej niż [okres] lub jeśli kupujący naruszy swoje zobowiązania wynikające z umowy kupna (w tym warunków).

2.6 Kupujący przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika może nie być dostępne przez cały czas, szczególnie w odniesieniu do niezbędnej konserwacji sprzętu i oprogramowania sprzedającego. niezbędna konserwacja sprzętu i oprogramowania stron trzecich.

3. Zawarcie umowy zakupu
3.1 Cała prezentacja towarów umieszczona w interfejsie internetowym sklepu ma charakter informacyjny i sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy zakupu tych towarów. Przepisy sekcji 1732 ust. 2 kodeksu cywilnego nie mają zastosowania.

3.2 Interfejs internetowy sklepu zawiera informacje o towarach, w tym ceny poszczególnych towarów i koszty zwrotu towarów, jeżeli towary te z natury nie mogą zostać zwrócone zwykłą drogą pocztową. Ceny towarów zawierają podatek VAT i wszystkie powiązane opłaty. Ceny towarów pozostają ważne, o ile są wyświetlane w interfejsie internetowym sklepu. Przepis ten nie ogranicza zdolności sprzedawcy do zawarcia umowy kupna na indywidualnie negocjowanych warunkach.

3.3 Interfejs internetowy sklepu zawiera również informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą. Informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towarów wymienionych w interfejsie internetowym sklepu są ważne tylko wtedy, gdy towary są dostarczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3.4 Aby zamówić towar, kupujący wypełnia formularz zamówienia w interfejsie internetowym sklepu. Formularz zamówienia zawiera informacje o:

3.4.1 zamówione towary (zamówione towary są „wkładane” przez kupującego do elektronicznego koszyka zakupów interfejsu internetowego sklepu),

3.4.2 sposób zapłaty ceny zakupu towaru, informacje o wymaganej metodzie dostawy zamówionych towarów oraz

3.4.3 informacje o kosztach związanych z dostawą towarów (zwane dalej łącznie „Zamówieniem”).

3.5 Przed wysłaniem zamówienia do sprzedawcy kupujący może sprawdzić i zmienić dane wprowadzone do zamówienia przez kupującego, również w odniesieniu do zdolności kupującego do wykrywania i korygowania błędów pojawiających się podczas wprowadzania danych do zamówienia. Kupujący wysyła zamówienie do sprzedawcy, klikając przycisk „Zakończ zamówienie”. Informacje podane w zamówieniu są uważane przez sprzedającego za prawidłowe. Sprzedawca potwierdza otrzymanie Kupującemu niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia pocztą elektroniczną na adres e-mail Kupującego podany na koncie użytkownika lub w zamówieniu (zwany dalej „adresem e-mail Kupującego”).

3.6 W zależności od charakteru zamówienia (ilość towaru, cena zakupu, szacunkowe koszty wysyłki) sprzedawca ma zawsze prawo poprosić kupującego o dodatkowe potwierdzenie zamówienia (np. Pisemnie lub telefonicznie).

3.7 Stosunek umowny między Sprzedawcą a Kupującym powstaje w momencie dostarczenia przyjęcia zamówienia (akceptacji), które jest wysyłane przez Sprzedawcę do Kupującego pocztą elektroniczną na adres e-mail Kupującego.

3.8 Kupujący wyraża zgodę na wykorzystanie środków porozumiewania się na odległość przy zawieraniu umowy zakupu. Koszty poniesione przez Kupującego przy korzystaniu ze środków komunikacji na odległość w związku z zawarciem umowy kupna (koszty połączenia internetowego, koszty telefonu) ponosi Kupujący, których koszty nie odbiegają od stawki standardowej.

4. Cena towaru i warunki płatności
4.1 Cena towaru i wszelkie koszty związane z dostawą towaru w ramach umowy kupna, kupujący może zapłacić sprzedającemu w następujący sposób:

  • przelewem na numer PL Sprzedawcy 1201179785/6800, przechowywany w SberBank (zwany dalej „Kontem Sprzedawcy”);
  • przelewem na numer sprzedającego 1195488038/2700 w UniCreditBank (zwany dalej „kontem sprzedawcy”);
  • karta kredytowa: Płatności kartą online dokonywane są za pośrednictwem systemu Barion. Informacje o karcie nie dotrą do kupca. Usługodawca Barion Payment Zrt jest instytucją nadzorowaną przez Narodowy Bank Węgier, a numer licencji to H-EN-I-1064/2013.

4.2 Wraz z ceną zakupu kupujący jest zobowiązany do zapłaty na rzecz sprzedającego również kosztów związanych z pakowaniem i dostawą towarów w uzgodnionej wysokości. O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, cena zakupu obejmuje również koszty związane z dostawą towarów.

4.3 Sprzedawca nie wymaga od Kupującego wpłaty depozytu lub innej podobnej płatności. Pozostaje to bez uszczerbku dla postanowień art. 4.6 Regulaminu dotyczących obowiązku zapłaty z góry ceny zakupu towarów.

4.4 W przypadku płatności gotówką lub gotówką przy odbiorze cena zakupu jest płatna przy odbiorze towaru. W przypadku płatności bezgotówkowej cena zakupu jest płatna w ciągu 3 dni od zawarcia umowy zakupu.

4.5 W przypadku płatności bezgotówkowej kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny zakupu towaru wraz ze zmiennym symbolem płatności. W przypadku płatności bezgotówkowej obowiązek zapłaty ceny zakupu przez kupującego jest spełniony z chwilą zaksięgowania odpowiedniej kwoty na rachunku sprzedawcy.

4.6 Sprzedawca jest uprawniony, szczególnie jeśli Kupujący nie potwierdzi dodatkowo zamówienia (art. 3.6), do żądania zapłaty całej ceny zakupu przed wysłaniem towaru do Kupującego. Postanowienia § 2119 ust. 1 Kodeksu cywilnego nie mają zastosowania.

4.7 Wszelkie rabaty od ceny towarów przekazane kupującemu przez sprzedającego nie mogą być łączone.

4.8 Jeżeli jest to normalne w relacjach biznesowych lub jeżeli wymagają tego powszechnie obowiązujące przepisy prawa, Sprzedawca wystawi Kupującemu dokument podatkowy – fakturę dotyczącą płatności dokonanych na podstawie umowy kupna-sprzedaży. Sprzedawca nie jest płatnikiem podatku od wartości dodanej. Dokument podatkowy – faktura wystawiana jest przez sprzedającego kupującemu po zapłaceniu ceny towaru i wysyłana w formie elektronicznej na adres e-mail kupującego.

4.9 Zgodnie z ustawą o rejestracji sprzedaży sprzedawca jest zobowiązany do wystawienia kupującemu pokwitowania. Jednocześnie jest on zobowiązany do zarejestrowania otrzymanego przychodu u administratora podatkowego przez Internet; w przypadku awarii technicznej nie później niż 48 godzin.

4.10 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmodyfikowania obniżki ceny akcji kupującemu z wyprzedzeniem po bieżącej cenie w dniu zakupu określonej książki, za pomocą formularza zamówienia. Cena jest ważna tylko do momentu fizycznego wydrukowania książki i jej dystrybucji, czyli w sieci detalicznej.

4.11 Sprzedawca podaje publicznie przewidywaną datę dostarczenia książki kupującemu najwcześniej pod koniec marca 2019 r.

4.12 Kupujący, zamawiając książkę z wyprzedzeniem, wyraża zgodę na przesłanie książki przez sprzedawcę w terminie uzgodnionym umową, który jest również oznaczony na dowodzie zapłaty, tj. W dokumencie podatkowym sprzedawcy.

5. Odstąpienie od umowy zakupu
5.1 Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z postanowieniami sekcji 1837 Kodeksu cywilnego nie jest możliwe między innymi odstąpienie od umowy zakupu na dostawę towarów, która została zmodyfikowana zgodnie z życzeniem kupującego lub dla niego samego. które zostały nieodwołalnie zmieszane z innymi towarami po dostarczeniu, z umowy dostawy zapieczętowanych towarów, które konsument usunął z paczki i której nie można zwrócić ze względów higienicznych, oraz z umowy dostawy nagrań audio lub wideo lub oprogramowania komputerowego, jeżeli Oryginalne opakowanie

5.2 Jeżeli nie jest to przypadek, o którym mowa w art. 5 ust. 1 lub inne przypadki, w których nie można odstąpić od umowy kupna, Kupujący ma prawo odstąpić od umowy kupna zgodnie z § 1829 ust. 1 kodeksu cywilnego w terminie czternastu (14) ) dni od otrzymania towaru, a jeśli umowa zakupu obejmuje kilka rodzajów towarów lub dostawę kilku części, okres ten biegnie od daty otrzymania ostatniej dostawy towarów. Odstąpienie od umowy sprzedaży należy przesłać sprzedawcy w terminie określonym w zdaniu poprzednim. W celu odstąpienia od umowy kupujący może skorzystać z przykładowego formularza dostarczonego przez sprzedającego, który jest dołączony do warunków. Odstąpienie od umowy kupna może być wysłane na teren Sprzedawcy lub na adres e-mail Sprzedawcy info@chronologia-ludzkosci.pl lub pisemnie do siedziby Spółki: Kloboukova 1231/75, 148 00 – Praha 4 Chodov

5.3 W przypadku odstąpienia od umowy kupna zgodnie z art. 5.2 Regulaminu, umowa kupna jest anulowana od początku. Towar musi zostać zwrócony Sprzedawcy przez Kupującego w ciągu czternastu (14) dni od dostarczenia odstąpienia od umowy Sprzedawcy. Jeżeli kupujący odstąpi od umowy kupna, kupujący ponosi koszty zwrotu towaru do sprzedawcy, nawet jeśli towarów nie można zwrócić ze względu na swój charakter zwykłą drogą pocztową.

5.4 W przypadku odstąpienia od umowy kupna zgodnie z art. 5.2 warunków, sprzedawca zwróci środki otrzymane od kupującego w ciągu czternastu (14) dni od odstąpienia od umowy kupna przez kupującego w taki sam sposób, w jaki sprzedawca przyjął je od kupującego. Sprzedawca jest również uprawniony do zwrotu świadczenia zapewnionego przez Kupującego po zwróceniu towaru przez Kupującego lub w inny sposób, jeżeli Kupujący wyrazi zgodę i nie poniesie dodatkowych kosztów na Kupującego. Jeśli kupujący odstąpi od umowy, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków kupującemu, zanim kupujący zwróci towary lub udowodni, że towary zostały wysłane do sprzedającego.

5.5 Sprzedawca jest uprawniony do jednostronnego potrącenia roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej Towarowi w stosunku do roszczenia Kupującego o zwrot ceny zakupu.

5.6 W przypadkach, gdy Kupujący ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży zgodnie z § 1829 ust. 1 Kodeksu cywilnego, Sprzedawca jest również uprawniony do odstąpienia od Umowy sprzedaży w dowolnym momencie, dopóki Kupujący nie zaakceptuje towaru. W takim przypadku Sprzedawca zwróci Kupującemu cenę zakupu bez zbędnej zwłoki, przelewem bezgotówkowym na konto wskazane przez Kupującego.

5.7 W przypadku dostarczenia Kupującemu podarunku wraz z towarem, umowa podarunkowa między Sprzedawcą a Kupującym zostaje zawarta z warunkiem anulowania, że ​​jeśli Kupujący odstąpi od umowy kupna, umowa podarunkowa takiego podarunku przestaje obowiązywać. podarowany prezent.

6. Transport i dostawa towarów
6.1 Jeżeli środek transportu jest negocjowany na podstawie specjalnego wniosku kupującego, kupujący ponosi ryzyko i możliwe dodatkowe koszty związane z tym rodzajem transportu.

6.2 Jeżeli zgodnie z Umową zakupu Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru do miejsca wskazanego przez Kupującego w zamówieniu, Kupujący jest zobowiązany do przejęcia towaru z chwilą dostawy.

6.3 W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Kupującego konieczne jest powtórne dostarczenie towaru lub w inny sposób niż określony w zamówieniu, Kupujący jest zobowiązany do zapłaty odpowiednio kosztów związanych z powtórną dostawą towaru. koszty związane z innymi metodami dostawy.

6.4 Po otrzymaniu towaru od przewoźnika kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia integralności opakowania towaru, aw przypadku jakichkolwiek wad niezwłocznie powiadomić przewoźnika. W przypadku stwierdzenia naruszenia paczki, które wskazuje na nieautoryzowane wejście do przesyłki, kupujący nie musi odbierać przesyłki od przewoźnika.

6.5 Inne prawa i obowiązki stron w zakresie przewozu towarów mogą podlegać specjalnym warunkom dostawy sprzedającego, jeżeli zostały wydane przez sprzedającego.

7. Prawa z wadliwego wykonania
7.1 Prawa i obowiązki umawiających się stron w odniesieniu do praw wynikających z wadliwego wykonania są regulowane odpowiednimi ogólnie obowiązującymi przepisami prawa (w szczególności przepisami sekcji 1914–1925, sekcji 2099–2117 oraz sekcji 2161–274 kodeksu cywilnego i ustawy nr 634/1992 Coll. z późniejszymi zmianami).

7.2 Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego, że towary nie mają wad po otrzymaniu. W szczególności Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Kupującego, że w momencie otrzymania towaru przez Kupującego:

7.2.1 towary mają właściwości uzgodnione przez strony, a w przypadku braku umowy towary opisane przez sprzedawcę lub producenta lub oczekiwane przez kupującego w odniesieniu do charakteru towarów i realizowanej przez nie reklamy,

7.2.2 towary nadają się do celu określonego przez sprzedawcę lub do którego zwykle są używane tego rodzaju towary,

7.2.3 towary odpowiadają jakości lub projektowi uzgodnionemu w uzgodnionej próbce lub modelu, jeżeli jakość lub projekt został ustalony zgodnie z uzgodnioną próbką lub modelem,

7.2.4 towary są odpowiedniej ilości, miary lub wagi i

7.2.5 towary są zgodne z wymogami prawnymi.

7.3 Postanowienia, o których mowa w art. 7.2 Regulaminu, nie mają zastosowania do towarów sprzedawanych po niższej cenie za wadę, w stosunku do której uzgodniono niższą cenę, do zużycia towaru spowodowanego jego normalnym użytkowaniem, przez kupującego lub jeśli wynika to z charakteru towaru.

7.4 Jeżeli wada ujawni się w ciągu sześciu miesięcy od otrzymania, towar uważa się za wadliwy w momencie odbioru. Kupujący jest uprawniony do skorzystania z prawa dotyczącego wady towaru konsumpcyjnego w ciągu 24 miesięcy od otrzymania.

7.5 Prawa z tytułu wadliwego wykonania przysługują Kupującemu na adres Sprzedawcy, jeżeli możliwa jest akceptacja reklamacji w odniesieniu do asortymentu sprzedawanych towarów lub ewentualnie w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności.

7.6 Inne prawa i obowiązki stron związane z odpowiedzialnością sprzedającego za wady mogą być regulowane przez procedurę reklamacji sprzedającego.

8. Inne prawa i obowiązki umawiających się stron
8.1 Kupujący nabywa własność towarów, płacąc pełną cenę zakupu towarów.

8.2 W stosunku do Kupującego Sprzedawca nie jest związany żadnymi kodeksami postępowania w rozumieniu § 1826 ust. e) Kodeksu cywilnego.

8.3 Reklamacje konsumenckie są rozpatrywane przez sprzedawcę za pośrednictwem adresu e-mail info@chronologia-ludzkosci.pl. Sprzedawca prześle informacje dotyczące rozstrzygnięcia reklamacji Kupującego na adres e-mail Kupującego lub pisemnie do siedziby Spółki: Kloboukova 1231/75, 148 00 – Praha 4 Chodov

8.4 Czeska Inspekcja Handlowa z siedzibą w Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, ID: 000 20 869, adres internetowy: https://adr.coi.cz/cs, jest właściwa do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich wynikających z umowy kupna. Internetową platformę rozwiązywania sporów pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr można wykorzystać do rozwiązywania sporów między sprzedawcą a kupującym na podstawie umowy sprzedaży.

8.5 Europejskie Centrum Konsumenckie Republika Czeska z siedzibą w Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, adres internetowy: https://www.evropskyspotrebitel.cz jest punktem kontaktowym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z 21 Maj 2013 r. W sprawie internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę 2009/22 / WE (rozporządzenie w sprawie internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich).

8.6 Sprzedawca jest uprawniony do sprzedaży towarów na podstawie licencji handlowej. Kontrola handlu odbywa się w ramach swoich kompetencji przez właściwy urząd wydający zezwolenia na handel. Nadzór nad ochroną danych osobowych sprawuje Urząd Ochrony Danych Osobowych. Czeski Urząd Inspekcji Handlowej sprawuje między innymi nadzór nad przestrzeganiem ustawy nr 634/1992 Coll., O ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami.

8,7 Kupujący przyjmuje na siebie ryzyko zmiany okoliczności w rozumieniu § 1765 (2) Kodeksu cywilnego.

9. Prywatność
9.1 9.1 Obowiązek informowania nabywcy w rozumieniu art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej „rozporządzeniem RODO”) odnoszącym się do przetwarzania danych osobowych Kupującego w celu wykonania Umowy sprzedaży, w celu negocjacji niniejszej Umowy oraz w celu wypełnienia obowiązków publicznych Sprzedawcy.

10. Wysyłanie wiadomości biznesowych i przechowywanie plików cookie
10.1 Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie informacji związanych z towarami, usługami lub działalnością Sprzedawcy na adres e-mail Kupującego, a ponadto wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości handlowych od Sprzedawcy na adres e-mail Kupującego. Sprzedawca wypełnia swój obowiązek poinformowania Kupującego w rozumieniu art. 13 RODO dotyczącego przetwarzania danych osobowych Kupującego w celu wysyłania komunikatów handlowych za pomocą osobnego dokumentu

10.2 Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie plików cookie na swoim komputerze. Jeśli możliwe jest dokonanie zakupu na stronie internetowej i wypełnienie obowiązków sprzedawcy wynikających z umowy kupna bez przechowywania tak zwanych plików cookie na komputerze kupującego, kupujący może w dowolnym momencie wycofać zgodę na podstawie poprzedniego zdania.

11. Dostawa
11.1 Może być dostarczony Kupującemu na adres e-mail Kupującego.

12. Postanowienia końcowe
12.1 Jeżeli relacja ustanowiona w umowie kupna zawiera element międzynarodowy (zagraniczny), wówczas strony zgadzają się, że relacja podlega prawu czeskiemu.

12.2 Wybierając prawo na podstawie art. 12.1 Regulaminu, konsument nie jest pozbawiony ochrony zapewnianej przez przepisy porządku prawnego, od którego nie ma odstępstwa umownego i które w przeciwnym razie obowiązywałyby w przypadku braku wyboru prawa na podstawie art. Rozporządzenie Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. W sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I).

12.3 Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu jest lub stanie się nieważne lub nieskuteczne, postanowienie, którego znaczenie jest jak najbardziej zbliżone do nieważnego postanowienia, zastąpi nieważne postanowienie. Nieważność lub nieskuteczność jednego postanowienia nie wpływa na ważność pozostałych postanowień.

12.4 Umowa kupna, w tym warunki, jest archiwizowana przez sprzedającego w formie elektronicznej i nie jest dostępna.

12.5 Standardowy formularz odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży jest dołączony do Regulaminu.

12,6 Dane kontaktowe sprzedawcy:

adres e-mail info@chronologia-ludzkosci.pl, numer telefonu +420 777 621 321

adres firmy: Kloboukova 1231/75, 148 00 – Praha 4 Chodov

Praga, 20.2.2020

Kup książkę już dziś!

Ta wyjątkowa książka będzie wyjątkowa w Twojej bibliotece lub możesz ją kupić jako idealny prezent dla bliskiej Ci osoby.